Deling af information er en forudsætning for at løse sundhedsvæsenets udfordringer

Cambio Healthcare Systems har i snart 30 år udviklet sundheds-it-systemer, som i dag anvendes af størstedelen af Sveriges 21 regioner. Det bliver mere og mere tydeligt, at digitaliseringen af sundhedsvæsenet står over for et paradigmeskifte.

Efter en langsom start er flere og flere sundhedsprocesser nu digitale. Tiden er moden til at høste fordelene ved digitalisering og udnytte de enorme mængder data og viden, som digitaliseringen har ført med sig. Det er netop et af de forhold, som Tidö-aftalen sætter fokus på ved at kræve, at sundhedsdata bliver tilgængelige på tværs af hele sundhedssektoren, uanset behovet for pleje og behandling, eller hvem der er omsorgsperson.

Et vigtigt skridt blev taget med vedtagelsen af loven om integreret omsorgs- og omsorgsdokumentation, der træder i kraft den 1. januar 2023. Men der er stadig en stor, praktisk opgave, der skal løses. I dag er informationerne om patienten låst i forskellige applikationer, der leveres af forskellige, kommercielle it-udbydere. Det giver i bedste fald et fragmenteret, i værste fald et helt forkert, billede af patientens tilstand, og gør det umuligt at få et samlet billede af patientens helbredstilstand og behov for behandling og pleje.

Det er derfor på tide, at sundhedsvæsenet stiller krav til aktørerne i it-branchen om at frigive informationerne – til gavn for både sundhedsvæsen, patienter og samfund og i tråd med regeringsaftalen. Vi kalder det bæredygtig informationsforsyning.

Med bæredygtig informationsforsyning mener vi, at sundhedsdata skal være åbne og standardiserede, og de skal opbevares på en åben platform, adskilt fra selve applikationen. På den måde kan alle i økosystemet omkring patienten arbejde med de samme informationer – uanset hvilke apps og systemer de bruger, og uanset hvor, hvordan, hvornår og af hvem oplysningerne er blevet indtastet. Onkologen, molekylærforskeren og hjemmeplejen kan bruge fagsystemer specielt udviklet til deres behov, uden at miste informationer om patienten skabt andre steder.

Sådan ser det desværre ikke ud i dag. Sundhedsvæsenet anvender en lang række digitale systemer baseret på ikke-standardiserede datamodeller, som låser data, og gør brugerne afhængige af specifikke løsninger for at få adgang til patientoplysningerne. Hvis data overhovedet deles, sker det ud fra laveste fællesnævner – i stedet for at dele mangfoldigheden af data indsamlet gennem patientens samlede forløb og kontakt med det samlede sundhedsvæsen.

I den situation vi befinder os i, kan sundhedsvæsenet simpelthen ikke vente med at udnytte de muligheder, teknologien giver os. Det er på høje tid, at vi udnytter de enorme ressourcer, der ligger gemt i at forvalte sundhedsdata på en bæredygtig måde. Nogle af de åbenlyse gevinster er:

• Øget patientsikkerhed og bedre plejekvalitet med mere fyldestgørende information om patienten.

• Mindre administration for stresset personale, fordi de undgår dobbeltindtastninger, da informationen følger patienten i stedet for at være låst til et it-system.

• Deling af informationer betyder, at patienten kan tage mere aktiv del i egen pleje med flere tilbud om e-sundhed og egenkontrol.

• Forskningen vil kunne drage fordel af store mængder data og følge sundhedsudviklingen over tid og på tværs af landegrænser.

Det er trist at konstatere, at vi i vores egen branche, it-branchen, indtil videre ikke har taget data- og informationsperspektivet langt nok. Men aktørerne i sundhedsvæsenet er modne til at anlægge dette perspektiv. Ligeledes findes der standarder og modeller for informationsstyring, og organisationer til at administrere dem, som fx OpenEHR og FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).

Som en af de store leverandører af sundheds-it-løsninger i Norden ønsker vi derfor at arbejde på at frigive informationerne. Vi er overbevist om, at det på længere sigt vil gavne alle aktører i sundhedsvæsenet, også it-virksomhederne.

Med Tidö-aftalen har politikerne sat fokus på nødvendigheden af fri adgang til sundhedsdata. For at det kan blive en realitet, opfordrer vi derfor sundhedsvæsenets aktører – regioner, kommuner og private sundhedsaktører – til at stille krav til deres leverandører om at frigive data. I Sverige og Norden har vi muligheden for at indtage en førende position. Sundhedsvæsenets aktører er allerede nået langt i deres tanker og strategier. Nu er det nødvendigt, at de konkretiseres i form af krav til bæredygtig informationsforsyning også ved indkøb af systemer og løsninger!

Tomas Mora-Morrison, grundlægger og bestyrelsesmedlem i Cambio Healthcare Systems

Rami Avidan, CEO for Cambio Healthcare Systems