Region Syddanmark at sammenkoble data fra medicoteknisk apparatur i hele hospitalsnetværket i et samarbejde med Cambio Healthcare Systems.

Gode sundhedsdata giver et bedre indblik i patienternes tilstand, men dataene kan ikke bruges til ret meget, hvis de ikke er tilgængelige, når behovet er der. Ved at koble medicoteknisk apparatur til hospitalernes egne IT-systemer er det muligt at bruge den enorme mængde af kliniske data på en intelligent måde.

En af de vigtigste faktorer på e-sundhedsområdet i Danmark er behovet for en hurtigere transformation til en datadrevet og evidensbaseret tilgang, så der kan leveres mere effektiv behandling. Der kan imidlertid være problemer forbundet med at bruge og indarbejde nyudviklede løsninger i det danske sundhedssystem, fordi der ofte er forhindringer ved anvendelsen af dataene – og det gælder både kvantitative og kvalitative oplysninger. Det er i endnu højere grad tilfældet på sundhedsområdet, der i sagens natur er præget af en forsigtig tilgang, og som tilmed stadig er kendetegnet ved decentral indsamling og opbevaring af sundhedsdata trods flere års ihærdig indsats for det modsatte.

Image Source: Capsule

På den baggrund er det lidt af en præstation, at det nu er lykkedes Region Syddanmark at sammenkoble data fra medicoteknisk apparatur i hele hospitalsnetværket i et samarbejde med Cambio Healthcare Systems.

“For nogle år siden kunne man iagttage, at der var en tendens til, at teknologiudbyderne på sundhedsområdet gerne ville sælge platforme, som kun kunne integreres med deres egne apparater. Det betyder, at vi om 5-10 år ville stå med forskellige platforme med parallelle funktioner, men til forskellige dele af vores udstyr”.

Thomas Ørsted, Medico-IT-leder i Medicoteknik, Region Syddanmark.

En patient, en journal, en platform

I 2018 indkøbte regionen en tilpasset version af “Cambio Healthcare Systems, Cambio Device Connectivity (CDC)”, der i regionen er døbt “MDIC-platformen” (Medical Device Information Collection). Det er en samlet platform til indsamling, opbevaring og distribution af data fra medicoteknisk apparatur, og datastrømmen kører i realtid i en velstruktureret og standardiseret proces.

  • “I stedet for at have mange konkurrerende løsninger, der har præcist de samme funktioner, ville vi gerne have en samlet løsning, der kan indsamle data fra alle vores medicotekniske apparater. Når vi overfører vores patienter fra en afdeling til en anden, kan vi fortsat nøjes med at gemme oplysningerne på denne ene platform i stedet for at skulle sprede dem ud over mange forskellige IT-løsninger”, fortæller han.

Antallet af medicotekniske apparater øges hele tiden, og derfor vil mængden af data, der skal indsamles og behandles, stige eksponentielt. Når alle de nye apparater skal kobles sammen, kan det skabe store udfordringer for dem, der arbejder med sundheds-IT.

Det anslås, at de 13 sygehuse i regionen har ca. 9000 medicotekniske apparater, der er relevante for MDIC, der enten er i brug eller holdes i reserve. Købet af MDIC skulle bidrage til at lette det pres, som de medicotekniske afdelinger stod over for, særligt når det handler om at ensrette processerne for slutbrugerne.

Hvis de meget værdifulde datastrømme skulle udnyttes maksimalt, ville det kræve et system, der ikke kun kan automatisere indsamlingen af data fra det medicotekniske apparatur rundt om på behandlingsstederne, men også kan konvertere dataene til et sprog, som alle systemer forstår (HL7), og distribuere dem. Efter købet af MDIC er Region Syddanmark allerede i gang med at indføre platformen i hele regionen. Thomas Ørsted fremhæver, at arbejdet med at implementere systemet kræver grundige overvejelser og gennemtænkt planlægning for at undgå at forstyrre den løbende kliniske drift.

“Vores strategi er, at hver gang vi skal bruge et nyt IT-system i regionen, og systemet kræver data fra medicoteknisk apparatur, vil vi bruge MDIC”.

Thomas Ørsted, Medico-IT-leder i Medicoteknik, Region Syddanmark.

Alle data forbindes via én platform

MDIC er en platform, der forbinder medicoteknisk apparatur på alle afdelinger med alle IT-systemer. Det forudsætter integrationer med IT-systemer, der indeholder oplysninger om patientens placering, integrationer med brugeridentitetssystemer og også integrationer til de IT-systemer, der anvender dataene. Region Syddanmark har valgt at bruge Active Directory til brugerstyring, som kan få computerne til at logge på en hjemmeside automatisk, og som også indebærer muligheden for at bruge smartkortsystemer til login.

Image Source: Capsule

Ved dataindsamling kan MDIC oprette direkte forbindelse til det indbyggede datainterface på apparaterne, og løsningen kan også opnå forbindelse ved hjælp af udstyrsproducentens software via sygehusets netværk. Alle de nævnte integrationer bygger på standardbaserede interfaces med indbyggede tilpasningsmuligheder, som gør det let at koble MDIC til nye systemer.

På baggrund af de mange forskellige anvendelsesmiljøer indeholder MDIC-platformen forskellige muligheder for at sikre, at dataene gemmes med både patient- og brugeridentifikation, bl.a. transportable touchscreen-datahubs med smartkortlogin til overvågningsmonitorer og seriel-til-TCP/IP-konverterbokse til montering på seng eller væg med VESA-beslag. På undersøgelsesstuer er det let at foretage patientidentifikation også ved de apparater, der ikke har en indbygget identifikationsmetode, ved hjælp af tabletbrugerflader og stregkodescanning.

De modtagende IT-systemer, der visualiserer dataene for slutbrugeren, har ikke brug for at vide, hvordan dataene blev indsamlet. Dermed kan disse systemer visualisere dataene på den optimale måde ud fra det kliniske formål i stedet for, at der skal bruges visualiseringer fra producenten, hvor det normalt ikke er muligt at medtage data fra andre apparater eller afdelinger.

Kompetenceudvikling via praktisk erfaring

MDIC kan automatisk genkende stort set alle apparater ud fra serienummeret, og konfiguration af tilslutningen kan tilpasses ud fra serienummeret. Det gør det muligt at registrere brug og placering af udstyr i hele regionen, så der kan sikres optimal anvendelse og installation, hvilket er helt afgørende for at opnå effektiv brug af det dyre og vedligeholdelseskrævende medicotekniske apparatur, der er så vigtigt i behandlingen af patienterne. Når de sundhedsfaglige medarbejdere har adgang til de rigtige data på det rigtige tidspunkt, sikrer det den bedst mulige patientsundhed og styring af udstyret, så der kan opnås større patientgennemstrømning og bedre patientsikkerhed og behandling. Muligheden for at sende dataene ud til ikke bare ét, men flere systemer samtidig og i det påkrævede systemformat bidrager til, at datasiloerne nedbrydes, og sikrer, at det kliniske personale har adgang til vigtige oplysninger det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, så beslutningerne kan træffes på et faktuelt grundlag.

På baggrund af erfaringerne med indkøb og indførelse af MDIC mener Thomas Ørsted, at platformen har skabt enorme fordele for regionen:

  • “Hvis vi skulle gøre det om igen, ville mange af tingene være præcist de samme. Vi ville have samme mål og samme problem, som skulle løses med platformen. Den eneste forskel ville måske være planerne for implementering, som kunne have været mere robust overfor ændringer. Både Covid-19 og ændrede planer for modtagende IT-systemer medførte manglende momentum”, opsummerer han.

Cambio Device Connectivity (CDC)

Cambio Device Connectivity forbinder en lang række medicinske apparater til en enkelt platform…