Kvalitetsarbejde og forskning med Cambio CIS BI og Cambio CIS HealthQ

Landspítali Reykjavik arbejder fokuseret på at udnytte data til at opnå ny viden og indsigt – klinisk, administrativt og ressourcemæssigt – til gavn for patienter, personale og hospitalet som helhed.

Best of Breed er en af grundpillerne i it-strategien på Landspítali Reykjavik. Hospitalet satser på mindre og mere fleksible specialesystemer, som fx Cambio CIS (Critical Information System), der giver overblik over behandling og pleje af kritisk syge patienter. Opsamling, udveksling og bearbejdning af data fra specialesystemerne er derfor afgørende forudsætninger for hospitalets kvalitetsarbejde og forskning.

Cambio CIS kørende løsning siden 2017 på Islands største hospital, Landspítali Reykjavik

Landspítali Reykjavik, der dækker over ca. 800 sengepladser fordelt på lokationerne Hringbraut og Fossvogur, har haft CIS som kørende løsning på intensiv siden 2017. I 2018 implementerede hospitalet CIS på neonatal intensiv, og i 2019 fulgte anæstesien.

I dag anvendes CIS som tværgående løsning på tværs af hospitalets specialer. Samlet set anvender Landspítali Reykjavik CIS på 7 afdelinger: 2 intensivafdelinger, 1 neonatal intensivafdeling, 2 anæstesiafdelinger og 2 opvågningsafdelinger.

Adgang til samtlige data i CIS helt tilbage til 2017

CIS BI modulet, der følger med som en del af CIS, giver klinikere, forskere og administrativt personale lettilgængelig adgang til statistik baseret på løbende opsamling af faktabaseret, klinisk evidens registreret i CIS.

Alle data der registreres i CIS, bliver gemt. Landspítali Reykjavik har adgang til samtlige data i CIS helt tilbage til 2017, hvor de tog CIS i brug. Fastholdelse af historikken indebærer bl.a., at alle tidligere forløb findes i arkiv, der er let at tilgå fra CIS, alle brugerhandlinger logges, og ændringshistorikken på alle felter er gemt.

CIS gemmer også historikken på den enkelte patient. Da en patient bad om uddybende information om sin behandling og sit behandlingsforløb, kunne Landspítali Reykjavik trække historikken og alle oplysninger ud fra CIS databasen i en rapport.

”Tidligere var vi ude af stand til at få indblik i komplekse ting som fx patienternes kalorieindtag, hvordan vi håndterer respiratorer, hvordan vi behandler blodsukker og så videre. Mængden af manuelt arbejde satte en stopper for at undersøge de her ting. Nu opsamler vi automatisk store mængder elektroniske data, som tillader os at beskrive intensivpatienter godt, uanset om vi laver specifikke projekter, eller undersøger hvordan intensivafdelinger ser ud i de nordiske lande.”
Martin Ingi Sigurõsson, overlæge for anæstesi og intensiv terapi, Landspítali Reykjavik

Et intensivt BI-modul

Data registreret i CIS kan bearbejdes via CIS BI, hvor man kan definere egne filtre til søgninger og udtræk af blandt andet procedurekoder, diagnoser, alder, vægt og datoer.

CIS indeholder også en række prædefinerede oversigts- og kvalitetsmonitoreringsrapporter, management rapporter og tekniske rapporter, der dækker forskellige områder og behov. Derudover indeholder CIS en række patientspecifikke rapporter.

Ønsker man at arbejde dybere med data, end CIS BI modulet tillader, er det nemt at lave dataudtræk for en enkelt patient eller for alle patienter fra CIS til andre systemer, fx regionale BI-systemer.

Landspítali Reykjavik supplerer CIS BI med CIS HealthQ til dybere databearbejdning

Et oplagt supplement til CIS BI er CIS HealthQ. CIS HealthQ løser de største udfordringer i dataudtræk af sundhedsydelser ved at muliggøre klar identifikation, stratificering og filtrering af store datasæt hurtigt, nøjagtigt og i det ønskede format. Siden 2022 har Landspítali Reykjavik suppleret brugen af CIS BI med HealthQ i hospitalets kvalitetsarbejde og forskning. Mange af hospitalets klinikere laver forskning, og hospitalet ser store perspektiver i brugen af HealthQ, fx til at afdække potentielle sammenhænge og mønstre, der kan forbedre kliniske flows og arbejdsgange.

I gang på både intensiv- og anæstesiafdelingerne

Med HealthQ kan klinikere trække alle typer data ud af CIS i det ønskede format, og behandle og sammensætte de observationer, de ønsker at undersøge nærmere. Resultaterne kan præsenteres i overskuelige dashboards, der viser parametrene i de ønskede sammenhænge.

I løbet af det første år Landspítali Reykjavik har anvendt HealthQ, har de fx udviklet en række dashboards til deres to intensivafdelinger, der dækker fx medicinering og giver overblik over, hvor lang tid patienterne er indlagt på afdelingen. HealthQ bruges også til at understøtte arbejdsgange og kvalitetsarbejde, både internt på de enkelte afdelinger og på tværs af afdelinger. I skrivende stund er Landspítali Reykjavik begyndt at fokusere på kvalitetsarbejde og forskning på hospitalets to anæstesiafdelinger ved hjælp af HealthQ.

Vil du vide mere om CIS?

Kontakt os, så hjælper vi dig